iqPLI-CBD

wstecz

iqPLI-CBD


Niniejszym w imieniu firmy IQCST - Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. mam przyjemność zaprezentować produkt naszej firmy o nazwie system teleinformatyczny iqPLI-CBD, przeznaczony do integracji z PLI-CBD UKE. Głównym zadaniem oferowanego produktu jest utrzymanie interfejsu pomiędzy platformą operatora, a Platformą Lokalizacyjno - Informacyjną z Centralną Bazą Danych UKE. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego "112" albo innych numerów alarmowych, decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny ma obowiązek przyłączyć swój system teleinformatyczny wykorzystywany do przekazywania danych i informacji do ogólnopolskiej wspólnej platformy PLI-CBD zarządzanej przez UKE. Podstawa prawna (Dz. U. Nr 236, poz. 1620 z dnia 31 grudnia 2008 r.).


Oferowana przez naszą Spółkę platforma do integracji z PLI-CBD działa w oparciu o model "klient-serwer". Aplikacja poprzez mechanizmy bazodanowe oraz interfejs webowy użytkownika umożliwia klientowi realizację zamierzeń wytyczonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy pomocy zunifikowanych narzędzi teleinformatycznych.


Aplikacja składa się z dwóch interfejsów:

 - interfejs iqPLI-CBD "wsad"
 - interfejs iqPLI-CBD "NP"


Interfejs iqPLI-CBD "wsad" służy realizacji obowiązku operatora telekomunikacyjnego dotyczącego przekazywania kompletnej informacji o przydzieleniu poszczególnych numerów numeracji krajowej (pobranej z UKE lub użyczonej od innego operatora) swoim abonentom oraz o lokalizacji instalacji terminali końcowych obsługujących poszczególnych abonentów. Przekazywanie tych danych będzie następować automatycznie poprzez zestawiony tunel IPsec do systemu PLI-CBD UKE w wyznaczonych odstępach czasu, np. raz w miesiącu kompletne dane oraz raz na dobę uaktualnienia. Dane te posłużą służbom państwowym odpowiedzialnym za ratownictwo i udzielenie pomocy do lokalizacji abonentów, którzy wybrali numer "112" lub inny alarmowy. Wymienione dane pochodzić będą z importu z systemów już funkcjonujących u operatora: systemu billingowego, centrali telefonicznej lub teleinformatycznego systemu CRM. Posiadacze systemów produkcji IQCST, takich jak: narzędzia zarządzania platformą komunikacyjną iqSystem - iqTools lub system billingowy iqAbacus uzyskają w pełni zautomatyzowany import danych z tych systemów do iqPLI-CBD, pozostali będą wystawiać w swojej sieci plik z kompletnymi danymi w formacie *.csv. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych będą one przed wysłaniem do PLI CBD UKE certyfikowane i sprawdzane pod kątem zgodności ze słownikami: TERYT, PKD itp. System weryfikuje skuteczność dostarczania danych gromadząc informacje dotyczące współpracy z platformą UKE oraz zaznaczając kto i kiedy obsłużył zdarzenia awaryjne lub błędne procesy.


Interfejs iqPLI-CBD "NP" służy automatyzacji procesów w związku z wykonywaniem uprawnień abonentów do Przeniesienia Numeru telefonicznego przy zmianie dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci stacjonarnej. Uwzględniają one poszczególne działania dostawców usług biorących udział w przenoszeniu numeru zgodnie z wnioskiem i upoważnieniem klienta, które określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych. Udział PLI CBD w powyższych czynnościach nie wpływa na określony w tym Rozporządzeniu sposób realizacji praw i obowiązków dostawców usług uczestniczących w procesach przenoszenia numerów telefonicznych, natomiast rola interfejsu iqPLI-CBD "NP" w procesie przenoszenia numerów polega (pod względem procesowym) na wspomaganiu przedmiotowych procesów i procedur, które polegają na ciągłej wymianie informacji o stanie realizacji procesu przenoszenia numeru, wykazywania terminów wykonywania czynności prawnych i technicznych, a także informowania o statusie procesów bieżących, jak również zarchiwizowanych. Dzięki temu proces przenoszenia numeru "NP." będzie monitorowany terminowo i pod względem kolejności i terminowości zdarzeń przez UKE, co znacznie usprawni jego realizację i znacznie zwiększy skuteczność.


Tym samym PLI CBD informować będzie za pomocą specjalnych komunikatów wszystkich zainteresowanych operatorów usług, którzy wyrazili taką wolę o fakcie przeniesienia numeru lub zakresu DDI, w szczególności na potrzeby stosowania kierowania ruchem według metody ACQ oraz na potrzeby aktualizacji planów taryfikacyjnych w swoich systemach billingowych i rozliczeniowych.


System iqPLI-CBD jest produktem licencjonowanym, tzn. jego cena zależy od zakresu udzielonej licencji przez firmę IQCST. Licencjonowaniu i zabezpieczeniu przed ich przekroczeniem podlegają następujące parametry systemu:

  • Ilość jednocześnie zalogowanych użytkowników.
  • Ilość numerów z Numeracji Krajowej - zakres numeracji pobranej z UKE, użyczonej i/lub przejętej w procesie przeniesienia numerów od innych operatorów.
  • Ilość wykonanych akcji przeniesień "NP" jako Dawca lub Biorca.System iqPLI-CBD wymaga uruchomienia go na przeznaczonym wyłącznie do tego celu komputerze (serwerze). Może to być komputer powierzony przez Zamawiającego lub serwer opcjonalnie dostarczony przez IQCST. W przypadku przekazania do tego celu komputera Zamawiającego należy przed przystąpieniem do wdrożenia systemu uzgodnić techniczne parametry minimalne sprzętu i wymagane warunki sieciowe.


Linki:

 

zapytaj do góry drukuj