akredytacja PARP

Z początkiem roku 2007 firma Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. otrzymała akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP do świadczenia usług doradczych w ramach programu Unii Europejskiej Phare: Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.1. "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo" (SPO-WKP), realizowanego przez PARP.

Celem powyższego działania jest zwiększenie poziomu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej. Realizacja działania wynika z konieczności podniesienia jakości i efektywności zarządzania poprzez ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy. Dotyczy to zwłaszcza usług przyczyniających się do unowocześnienia funkcjonowania przedsiębiorstw i ich dostosowania do działalności na terenie UE. Działanie będzie realizowane poprzez udzielanie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw, przeznaczonego na pokrycie części kosztów usług doradczych świadczonych przez akredytowanych wykonawców.

Program Unii Europejskiej Phare: Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo" (SPO-WKP), wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działająca pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Ministerstwie Gospodarki.

(Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 15.02.2007, www.parp.gov.pl)


Udzielona akredytacja oznacza, iż firma iqCST posiada potencjał, wiedzę i doświadczenie, do realizacji specjalistycznych usług doradczych z zakresu "Innowacji i nowych technologii". Kwalifikacje iqCST zostały potwierdzone podpisaniem Umowy o udzielenie akredytacji nr: 1484/2006.

W ramach udzielonej akredytacji firma iqCST posiada uprawnienia do świadczenia usług doradczych dotyczących zagadnień związanych z:

  • wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne;
  • wykorzystaniem technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
  • tworzeniem przedsiębiorstw opartych na wykorzystaniu nowych technologii lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą, polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu nowych usług na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na tym rynku.

Więcej informacji, na temat możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo" (SPO-WKP), można uzyskać na stronie: www.parp.gov.pl