projekt PO IG

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 8.2, Wsperanie wdrażania elektronicznego biznesu typu "B2B"

Nazwa projektu:
"Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B"

Projekt składa się ze sprzętu i oprogramowania.

Sprzęt to dwa serwery pracujące w klastrze w infrastrukturze sieci ethernet LAN/WAN. Sieć tak zorganizowano, aby udostepnić dane i opracowane dokumenty partnerom biznesowym.

Zasadnicza część oprogramowania automatyzującego wymianę danych, to oprogramowanie wybitnie specjalistyczne. Z uwagi na efektywność wdrażania oraz biorąc pod uwagę pełnione funkcje, całość zamawianego oprogramowania podzielono na moduły:
- platformy rozliczeniowej b2b,
- systemu mediacji danych,
- zarządzania partnerami b2b,
- dystrybucji informacji,
- rozliczeń międzyoperatorskich b2b,
- integracji z bankiem,
- integracji z systemem biura księgowego.

Moduł zarządzania partnerami b2b pełni centralną rolę spinającą wszystkie pozostałe moduły. Przechowuje on wszystkie istotne dane o partnerach w tym o usługach, umowach, cennikach, rozliczeniach i wymienia je z pozostałymi modułami. Moduł mediacji danych realizuje komunikację i pobieranie danych dla systemu b2b z istniejacego systemu teleinformatycznego (tj. z systemów produkcyjnych). Moduł mediacji dostarcza te dane pozostałym modułom przetwarzającym. Główne moduły przetwarzające to moduł platformy rozliczeniowej b2b oraz moduł rozliczeń międzyoperatorskich b2b, które na podstawie danych dostarczonych przez moduł mediacji danych dokonują głównych procesów automatycznych rozliczeń zdarzeń z partnerami. Moduł integracji z systemem biura księgowego oraz moduł integracji z bankiem, to moduły dedykowane dla współpracy konkretnie z bankiem i systemem rachunkowo - księgowym. Dbają one o integrację i wymianę danych z partnerami na poziomie funkcjonalnym w procesie rozliczeń finansowo - księgowych pomiędzy partnerami. Wreszcie operacje komunikacji zewnętrznej systemu w warstwie technicznej na styku z systemami partnerów realizuje moduł dystrybucji informacji.

Realizowany projekt przeznaczony jest do realizacji wymiany danych b2b z partnerami Spółki zlokalizowanymi na terenie Polski. Partnerami są głównie firmy i instytucje, które korzystają z usług telekomunikacyjnych oraz usług instalacji i serwisu systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych realizowanych i wdrażanych przez Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. Partnerami są również operatorzy telekomunikacyjni, w tym operatorzy TVK i ISP.

Wartość dofinansowania systemu wymiany danych klasy B2B integrującego współpracę Spółki Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne z jej partnerami w głównych procesach biznesowych to kwota: 486 150 zł, a wartość całego projektu: 694 500 zł.